Members

Educational staff

Shin Ishii
Professor: Shin Ishii
Hiroshi Higashi
Assistant professor: Hiroshi Higashi
中江 健
Program-Specific Assistant Professor: Ken Nakae
Paavo Parmas
Program-Specific Assistant Professor: Paavo Parmas
Sehyung Lee
Program-Specific Assistant Professor: Sehyung Lee
Jaepyung Hwang
Program-Specific Assistant Professor: Jaepyung Hwang
Yukari Hata
Technical staff: Yukari Hata

Researchers

Shigeru Shinomoto
Shigeru Shinomoto

PhD. candidates

Nakanishi Kosuke
Nakanishi Kosuke
Risa Katayama
Risa Katayama

Master course student

 • Satoshi Shimizu
 • Keisuke Fujimoto
 • Jiadong Zhou
 • Naoya Abe
 • Nao Goto
 • Ryo Shiraki
 • Kojiro Hayashi
 • Ryo Ito
 • Sho Mitsuhashi
 • Song Zichen
 • Naoyuki Okamoto (Adjunct unit: ATR)
 • Ruyue Zhang
 • Haruka Kita
 • Takashi Fukada (Adjunct unit: ATR)
 • Kou Minoura
 • Yushi Haku
 • Hiroki Furukawa (Adjunct unit: RIKEN)

Bachelor student

 • Hideyuki Nakamura
 • Yasuhiro Nitta
 • Yudai Yamazaki

Former member

Please check Japanese page.