Educational staff

石井 信
Professor:
東 広志Assistant professor:
Hiroshi Higashi
中江 健
Program-Specific Assistant Professor:
Program-Specific Assistant Professor:
Paavo Parmas

Program-Specific Assistant Professor:
Sehyung Lee

Program-Specific Assistant Professor:
Jaepyung Hwang

Technical staff:
Yuko Kawatani
Technical staff:
Yukari Hata

Researchers


Shigeru Shinomoto

PhD. candidates

Satoshi Yamamori (Adjunct unit: ATR)
Nakanishi Kosuke
Risa Katayama
Asai Hidaka (Adjunct unit: ATR)

Master course student

Kouhei Ohashi

Satoshi Shimizu

Taichi Taniguchi

Hiroshi Morikawa

Daichi Azuma (Adjunct unit: ATR)

Keisuke Fujimoto

Jiadong Zhou

Naoya Abe

Nao Goto

Ryo Shiraki

Kojiro Hayashi

Ryo Ito

Sho Mitsuhashi

Song Zichen

Naoyuki Okamoto (Adjunct unit: ATR)

Intern

Ruyue Zhang

Bachelor student

Haruka Kita

Kai Tsunoda

Takashi Fukada

Kou Minoura